Zaloguj
strefa e-learning
1992
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
SUKCES

Certyfikowane szkolenia językowe sukcesem dla Podkarpacia - a

Certyfikowane szkolenia językowe sukcesem dla Podkarpacia - a

 

Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Certyfikowane szkolenia językowe sukcesem dla Podkarpacia nr RPPK.09.03.00-18-0035/19

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,

Działania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

 

 

Informacje o Projekcie

 

1. Celem głównym projektu jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji u 168 osób z 240(144 K i 96 M) uczestników projektu , w wieku 25 lat i więcej, posiadających największą lukę kompetencyjną w zakresie języków, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach , osoby w wieku 50 lat i więcej, rodzice samotnie wychowujący dzieci lub rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny i/lub osoby z niepełnosprawnościami, uczące się/pracujące/ zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w woj. podkarpackim (z wyłączeniem osób dorosłych prowadzących działalność gospodarczą), które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem , uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji lub kwalifikacji językowych, poprzez przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych, z miejscem realizacji szkoleń w miejscowościach do 25 tys. mieszkańców,

2. Szkolenia realizowane będą z zakresu:

           1)  języka angielskiego obejmujące : poziom uzupełniający z A 1 na A2,  pełny poziom

                A(A1+A2), pełny poziom B(B1+B2)

           2)  języka niemieckiego obejmujące pełny poziom A(A1+A2)

3. Projekt  gwarantuje wszystkim UP możliwość potwierdzenia posiadanych kwalifikacji językowych powszechnie uznawanym certyfikatem TELC w okresie realizacji projektu.

4.  Cel główny zostanie zrealizowany poprzez :

1)  uczestnictwo w szkoleniach językowych 240 UP,

2)  osiągnięcie przez  Uczestników projektu określonego poziomu biegłości językowej, w tym osiągnięcie pełnego poziomu kompetencji językowych   zgodnych z ESOKJ.

5. Realizacja projektu obejmuje:

             1) Przeprowadzenie rekrutacji i zakwalifikowanie 240 osób do projektu;

             2) Zorganizowanie  szkoleń i egzaminów z zakresu języka angielskiego -  pełny poziom

                  A( A1, A2)   dla  132 UP;

             3) Zorganizowanie  szkoleń i egzaminów z zakresu języka angielskiego – poziom

                  uzupełniający z A1 na A2 dla 72 UP;

             4) Zorganizowanie  szkoleń i egzaminów z zakresu języka angielskiego- pełny poziom B

                 ( B1, B2)  dla  12 UP;

             5) Zorganizowanie  szkoleń i egzaminów z zakresu języka niemieckiego- pełny poziom

                 A( A1,A2)  dla  24 UP.

6. Projekt realizowany będzie na terenie województwa podkarpackiego.

      7. Główne biuro projektu będzie mieściło się  w Krośnie przy ul. Rynek 21.

      8. Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona będzie w biurze głównym w Krośnie  oraz

          w punktach rekrutacyjnych ( średnio 4- 5 pkt.) w zależności od potrzeb na terenie

          województwa podkarpackiego.

       9. Informacja o miejscu i czasie uruchamiania punktów rekrutacyjnych będzie sukcesywnie

           zamieszczana na stronie internetowej projektu – podstrona strony www.success.com.pl

           jako że rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły od października 2019 roku do

           czerwca 2020 roku na terenie całego województwa podkarpackiego.

       10. Rekrutacja będzie przeprowadzona w 5 turach , w każdej turze zakwalifikowanych

             zostanie  3- 4 grupy 12 osobowe.

       11. Szkolenia realizowane  w ramach projektu są bezpłatne.

       12. Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji dla osób

            z niepełnosprawnościami  na każdym etapie realizacji poprzez zastosowanie Standardów

            dostępności w całości , zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2014 –

            2020,stanowiącymi załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości

            szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami  oraz

            zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

            tj., zapewni wszystkim użytkownikom  dostępność do oferowanego wsparcia

            (tj. infrastruktury, transportu, towarów, usług, technologii i systemów informacyjno –

            komunikacyjnych),poprzez zastosowanie 5 następujących standardów:

           standard szkoleniowy, standard edukacyjny, standard informacyjno-promocyjny,

           standard cyfrowy, standard architektoniczny.

 

§4

 Uczestnicy  Projektu

 

  1. 1.      Projekt adresowany jest do osób w wieku 25 lat i więcej, które:

a.  uczą się, pracują ( z wyłączeniem osób dorosłych prowadzących działalność gospodarczą) lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego,

b.  z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kompetencji lub kwalifikacji językowych ,

c. posiadających największa lukę kompetencyjną.

            d. przy czym adresowany jest w  szczególności do osób :

  • o niskich kwalifikacjach ( wykształcenie co najwyżej średnie),
  • w wieku 50 lat i więcej,
  • osób niepełnosprawnych ,
  • rodziców samotnie wychowujących dzieci,
  • rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny.

 WARTOŚĆ PROJEKTU: 755 540,40 ZŁ

 WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 679 986,36 ZŁ

                     

   

       BIURO PROJEKTU


      
    Studio Języków Obcych Sukces

    Rynek 21, 38-400 Krosno

    tel. 722 273 607

     pon.- czw. 12.00 - 17.00

 

   PUNKTY REKRUTACYJNE:


     1. Dębica, ul.Rzeszowska 69 , tel. 146765225, pon i czw 12.00-17.00

     2. Przemyśl, ul. Wilsona 12 , tel. 166782404, pon i czw 12.00-17.00

     3. Brzozów, Ul. Okulickiego 25 , tel. 783656479 , pon i czw 12.00-17.00

     4. Stalowa Wola , ul. 1 Sierpnia 7A/57 , tel. 512944612 , pon i czw 12.00-17.00

     5. Żurawica, Buszkowiczki 166, tel. 660756092, pon i czw 12.00-17.00

 


     

 

 

    DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 

PONIŻEJ DO POBRANIA REGULAMIN I FORMULARZ REKRUTACYJNY

 

 

Pliki do pobrania